Etički standardi primene EPoK testa i informisanja o rezultatima testiranja

 

Ovi etički standardi definisani su od strane EpoK tima Srbije i prihvaćeni od strane njegovih članova (02.02.2019).

  1. EPoK test može da primenjuje stručnjak iz oblasti obrazovanja koji je završio edukaciju i dobio sertifikat koji je odobren od strane ovlašćenog lica organizacije ICIE ili autora testa (sertifikovani član EpoK tima Srbije).
  2. Umnožavanje internog testovnog materijala kao i upoznavanje javnosti sa zadacima ovog testa najstrože je zabranjeno.
  3. Pre primene testa neophodno je dobiti potpisanu informisanu saglasnost roditelja /staratelja na obrascu EPoK tima Srbije) i usmenu saglasnost deteta koje se testira. Roditelj/staratelj treba da bude jasno informisan o tome šta meri ovaj test i u koje svrhe će se koristiti dobijeni rezultati kao i o tome kome će biti saopšteni rezultati testa.
  4. Načelo anonimnosti i poverljivosti informacija i zaštite ispitanika mora biti obezbeđeno u potpunosti. Procedura i uslovi testiranja moraju biti jednaki za sve ispitanike.
  5. Ispitivač je dužan da se pridržava instrukcija za zadavanje EPoK testa i da obezbedi jednake uslove testiranja za sve ispitanike (prostor, materijal, jezik komunikacije, dostupnost ispitivača za pojašnjenje i podršku tokom testiranja).
  6. EPoK test se prvenstveno sprovodi kao individualni test. U slučaju grupnog testiranja broj ispitanika ne sme da bude veći od 30, a prostor i oprema moraju biti adekvatni za mogućnost sprovođenja testiranja. Broj ispitivača mora da zadovolji potrebe svakog ispitanika za jednakim mogućnostima da ostvari svoje maksimalne rezultate.
  7. Ispitivač (sertifikovani član EPoK tima Srbije) dužan je da tokom i nakon testiranja u potpunosti obezbedi poverljivo čuvanje svih rezultata testiranja. Poverljivost podataka o ispitaniku u svim fazama primene testa, obrade i distribucije rezultata obezbeđuje se jedinstvenom šifrom ispitanika. Identitet ispitanika poznat je isključivo ispitivaču, sertifikovanom članu EpoK tima koji je vršio testiranje.
  8. Ispitivač informaciju o rezultatu testiranja može proslediti isključivo osobama sa kojima je saglasan roditelj/staratelj deteta, na stručan, profesionalan način i u najboljem interesu deteta.
  9. Rezultati testiranja i dobijanje PPK poveravaju se ICIE (The International Centre for Innovation in Education, Germany – zvaničnom zastupniku za Englesku verziju EpoC testa), a obrazac protokola testiranja, rezultati testiranja i dobijeni PPK čuvaju se u bazi podataka EPoK tima Srbije, za potrebe formiranja nacionalnog reprezentativnog uzorka, naučno istraživanje i proveru statistički relevantnih parametara EPoK testa za uzorak dece i mladih u Srbiji. Za čuvanje ovih podataka, njihovu obradu i upotrebu u isključivo naučne i istraživačke svrhe odgovoran je EPoK tim Srbije.
  10. Kršenje bilo koje od navedenih stavki vodi isključivanju iz EPoK tima Srbija i podleže etičkim odborima strukovnih udruženja profesije kojoj osoba (član EpoK tima) pripada.