EPoK test potencijalne kreativnosti su početkom 21. veka razvili Todd Lubart, Maud Besançon i Baptiste Barbot sa Pariskog univerziteta (Université Paris Descartes) razvijajući Investicijsku teoriju kreativnosti (autori su Robert J. Sternberg i Lubart T.).

U brzom razvoju i evaluacijama više verzija ovog testa, pridružio im se prof. Taisir Yamin, direktor Međunarodnog centra za inovaciju u obrazovanju u Ulmu. Do danas su već, pored verzije na francuskom jeziku, objavljenje verzije testa na engleskom, nemačkom, turskom i arapskom jeziku, a trenutno se radi na razvoju verzija na kineskom, poljskom, portugalskom, slovenačkom i hrvatskom jeziku.

EPoK test je primenjen u 11 zemalja tokom 2015. i 2016. godine u okviru OEBS projekta Procena napredovanja u razvoju veština kreativnog i kritičkog mišljenja.

Na važnost razvoja kreativnosti u obrazovanju ukazuje i informacija OEBS Centra za obrazovna istraživanja i inovacije prema kojoj će uz PISA test 2021. godine biti ponuđeno testiranje inovativnog domena a to je „kreativno mišljenje”.

Značaj upoznavanja stručnjaka u oblasti obrazovanja sa EPoK testom ogleda se u osnaživanju kapaciteta lokalnih, školskih i predškolskih inicijativa za podsticanje identifikacije i primerenog načina rada sa darovitom i kreativnom decom u Srbiji.

EPoK test je namenjen evaluaciji potencijalne kreativnosti dece i mladih od 5 do 18 godina. Test je prevashodno kreiran za individualnu primenu ali se u praksi koristi i kao grupni za decu u srednjim školama.

EPoK baterija testova meri kreativnost u nekoliko domena: jezičko-literarnom, grafičko-slikovnom, socijalno-interpersonalnom, naučno-istraživačkom (prirodni i društveni fenomeni), matematičkom, muzičkom i telesno-kinestetskom.

•          Uključuje verbalnu i grafičku procenu dva ključna oblika kreativnog mišljenja – divergentno eksplorativnog i konvergentno integrativnog.

•          Lako ga primenjuju psiholozi i nastavnici i drugi stručnjaci u obrazovanju u procesu identifikacije dece sa kreativnim potencijalima.

•          Deca koja su identifikovana kao potencijalno kreativna mogu imati različite vrste koristi u daljim specifično prilagođenim edukativnim programima.

•          Za sada test je dostupan na nekoliko jezika (francuski, engleski, arapski, turski i nemački, slovenački, poljski a razvija se i verzija na hrvatskom.

•          Za primenu testa EPoK u radu sa decom neophodna je edukacija i posedovanje sertifikata za primenu i tumačenje rezultata testa. Test je odobren za korišćenje od strane stručnjaka u obrazovanju dece predškolskog, osnovno školskog i srednje školskog uzrasta.